گروه تلگرام همایش هماتولوژی

شرایط چاپ خلاصه مقالات پذیرفته شده در مجله IJMS

چاپ خلاصه مقالات پذیرفته شده در ویژه نامه مجله IJMS منوط به پرداخت هزینه ثبت نام تا حداکثر تاریخ 95/12/30 از طریق سایت کنگره می باشد. بدیهی است ثبت نام بعد از تاریخ مذکور، صرفاً به منزله حضور در همایش است و مقالات پذیرفته شده که تا این تاریخ در همایش ثبت نام نکرده باشند در مجله چاپ نخواهد شد.

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز